Tag - Alfresco

Giải pháp nguồn mở quản lý tài liệu trong doanh nghiệp

[dt_gap height=”20″] Các hệ thống quản lý nội dung doanh nghiệp (Enterprise Content Management (ECM)) đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhằm quản lý các dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc phát sinh trong đơn vị mình. Các hệ thống ECM mã nguồn mở dựa trên chuẩn mở đang trở thành nhân tố có thể thay thế các hệ ECM mã đóng thương mại. Alfresco là một trong [...]

Read more...